A


Adekvatnost kapitala
Usklađenost kapitala, to jest mjerilo da li banka ima dovoljno kapitala u odnosu na moguće gubitke iz odobrenih kredita. U širem smislu adekvatnost kapitala prikazuje sposobnost banke da apsorbuje gubitke, tj. što je viši kapital banke veći je kapacitet za apsorpciju gubitaka nastalim lošim plasmanima.
Akreditiv
Nalog koji klijent banke, kao nalogodavac, daje svojoj banci da na teret njegovih sredstava kod te ili neke druge banke korisniku akreditiva isplati određeni iznos novca.
Akreditivna banka
Banka koja otvara akreditiv svom klijentu ili klijentu svoje korespodentske banke.
Aktiva
Cjelokupna imovina jedne privredne organizacije i sva njena potraživanja (novčana, materijalna i dr.) od drugih organizacija.
Aktivna kamata
Kamata koju banka na osnovu ugovora o kreditu naplaćuje od klijenata za kredite koje im je dala.
Amortizacija zajma
Postepena, sukcesivna otplata dugoročnog duga u dogovorenim iznosima (anuitetima), prema unaprijed utvrđenom planu (amortizacioni plan).
Amortizacioni plan
Plan otplate zajma koji se pravi unaprijed i koji je za dužnika obavezujući. Najbitniji elementi koje sadrži su: iznos zajma, rok otplate, kamatna stopa, oblik anuiteta, ukamaćivanje (anticipativno ili dekurzivno), iznos anuiteta.
Aneks
Dodatak, obično ugovoru o kreditu kojim se dotatno konkretizuju ili mijenjaju odobreni uslovi.
Anuitet
Anuitet predstavlja slijed jednakih uplata ili isplata.
Arbitraža
Istovremena kupovina deviza, hartija od vrijednosti ili robe na jednom tržistu i njihova prodaja na drugom tržištu.
Asignacija
Prenos imovine dužnika na povjerioca. Obično obuhvata prenošenje prava na drugu banku da može da prima otplate glavnice i kamate od zajmoprimca.
Aukcija
Prva prodaja državnih obveznica (primarno tržište) koju može da organizuje Centralna banka ili druga finansijska organizacija kojoj država povjeri prodaju.

B


Banka
Banka je profitna organizacija čija je osnovna djelatnost nuđenje finansijskih usluga. Tradicionalne usluge banke svode se na primanje depozita, koji su joj i izvor sredstava, te davanje kredita iz depozita, te pružanje usluga novčanih transakcija. Banke nude različite proizvode koji su fokusirani na preduzeća, stanovništvo ili na državu.
Bankarska garancija
Obaveza banke da izvrši određeno plaćanje u slučaju da to ne učini lice za koje se izdaje bankarska garancija.
Bankomat
Bankomat je uređaj koji korisniku kartice omogućava podizanje gotovine sa računa, kao i uvid u stanje raspoloživih sredstava 24h dnevno.
Bilans stanja
Periodičan knjigovodstveni zaključak banke koji se daje kao knjigovodstveno-tehničko periodično uporedjivanje svih sredstava i izvora sredstava. Sastavlja se na kraju poslovne godine, koja se obično poklapa sa kalendarskom. U njemu se upoređuje imovina (aktiva) sa sopstvenim i tuđim sredstvima (pasiva).
Bilans uspjeha
Prikaz u kome se upoređuju prihodi i rashodi banke, a radi se periodično, kako bi se ocijenila aktivnost banke.
Blagajna
Blagajna je poseban dio organizacije u kome se odvijaju uplate i isplate gotovine u okviru firme.
Blokirana sredstva
Sredstva na bankovnim računima čije je korišćenje zabranjeno ili ograničeno za određeni vremenski period.
Bonitet
Bonitet podrazumijeva formalno i materijalno svojstvo subjekata koje ga čine sigurnim dužnikom, i kada se radi o banci (u koju se ulažu sredstva) i kada se radi o preduzeću (kome se daje kredit i slično). Bonitet se tumači i kao – unutrašnja vrijednost, trgovinska platna sposobnost, sigurnost određenog potraživanja, sposobnost plaćanja i davanja kredita i sl. Bonitet ne mora da se poklapa sa likvidnošću, jer dužnik može biti trenutno nelikvidan, a da se ipak smatra bonitetnim.
Bruto kamata
Iznos kamate koji se obračunava na pojedinačni zajam ili depozit, prije odbijanja poreza.

C


Centralna banka
Emisiona ustanova monetarnog sistema, odgovorna za monetarnu politiku.
Certifikat
Pismena isprava o deponovanim sredstvima pravnih I fizičkih lica.
Cesija
Ustupanje potraživanja ili prava pismenom izjavom povjerioca (cedenta) u korist novog povjerioca (cesionara).

Č


Čitač kartice
Uređaj namijenjen čitanju podataka sa smart kartice.

D


Dan dospijeća
Dan kada neka obaveza treba da se izvrši ( da se vrati dug, isplati kamata).
Datum saldiranja (T+3)
Označava treći radni dan od dana zaključivanja trgovine na berzi i na taj dan se vrši prenos vlasništva sa prodavca HOV (hartija od vrijednosti) na kupca HOV.
Datum transakcije (T+0)
Označava datum na koji je na berzi sklopljena transakcija kupovine i prodaje HOV.
Datum valute
Datum dospijevanja valute.
Debitna kartica
Debitne platne kartice izdaju banke I predstavljaju praktičan način raspolaganja sopstvenim novcem, uz sve pogodnosti bezgotovinskog plaćanja. Debitne platne kartice mogu se koristiti u okviru raspolozivih sredstava na tekućem ili deviznom računu.
Depo posao
Neutralni bankarski posao u kome banka(depozitar) prima na čuvanje stvari komitenta (deponenta), kao što su dragocjenosti, hartije od vrijednosti, dokumenti, plemeniti metali...
Depoziti
Novčana sredstva koja klijenti samostalno ulažu u banku radi čuvanja I ostvarivanja prihoda od kamate. Predstavljaju takozvane pasivne bankarske poslove i osnova su za kontinuitet aktivnosti banke.
Depoziti po viđenju
Sredstva položena na račun kod banke, kojima klijenti mogu raspolagati po vidjenju, odnosno bez ikakvih ograničenja, u svako doba I bez prethodne najave.
Devizni račun
Tekući račun u stranoj valuti koji banka vodi za svog klijenta.
Digitalni sertifikat
Elektronska identifikacija koju korisnik upotrebljava poslujući preko sistema elektronske banke.
Dnevni/noćni novac
Kratkoročno plasirana sredstva između banaka u obliku depozitnog novca i u velikim okruglim iznosima, često uz zalogu hartije od vrijednosti. Otkazni rok im je fiksan (24h, 48h i 7 dana), a kamatna stopa promjenjljiva (svakodnevno se prilagođava tržišnim uslovima).
Dospijeće
Dan izvršenja obaveza, bilo banke prema klijentu ili klijenta prema banci.
Doznaka
Nalog vlasnika žiro ili tekućeg računa da se na teret njegovog računa doznači određeni iznos na račun drugog lica kod bilo koje banke.
Državni zapis
Hartije od vrijednosti koje emituje država u svrhu finansiranja vremenskog raskoraka između prihoda i rashoda budžeta.

E


Efektivna kamatna stopa
Predstavlja stvarnu cijenu kredita i omogućava da se lakše sagledaju i uporede uslovi pod kojima različite banke nude iste kredite. Ona pored nominalne kamatne stope uključuje sve naknade i provizije koje klijent plaća banci za odobravanje kredita.
Elektronsko bankarstvo
Elektronsko bankarstvo (eng. E-banking) je brz, efikasan i pouzdan sistem koji omogućava da se putem Interneta pristupi banci nezavisno od vremena rada banke 24h dnevno, sedam dana u nedjelji. Na ovaj način mogu se obavljati finansijske transakcije, imati uvid u stanje i dnevne promjene na računu, preuzimati izvod od prethodnog dana, imati uvid u arhivske izvode, vršiti import i export izvoda u XML, XLS i TXT formatu. Da bi klijent obavljao platni promet elektronskim putem treba da posjeduje računar odgovarajućih tehničkih karakteristika i ima pristup internetu.
Euribor (engl. European Interbank Offered Rate)
EURIBOR (eng. Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. On predstavlja dnevnu prosječnu stopu po kojoj prvoklasne evropske banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstva. EURIBOR se obračunava dnevno na međubankarske depozite sa rokom od nedelju dana, mjesec, tri mjeseca i godinu dana, gdje se godina računa kao period od 360 dana.

F


Fiksna kamatna stopa
Kamatna stopa na zajmove i druge dugoročne instrumente finansiranja. Izračunava se kao stalni, utvrđeni procent glavnice koji se plaća na kraju utvrđenih kamatnih perioda.
Filijala
Organizacioni dio banke bez statusa pravnog lica, koji obavlja bankarske poslove u skladu sa Zakonom o bankama.
Finansijski tok (engl. Funds Flow)
Finansijski tok, odnosno povećanje ili smanjenje bilansnih pozicija.

G


Garancija
Garancija koja služi za finansijsko obezbjeđenje kupca u slučaju da prodavac ne izvrši svoje ugovorne obaveze.
Glavnica
Nominalni iznos zajma ili depozita na koji se plaća, odnosno naplaćuje kamata.
Godišnja kamatna stopa
Godišnja stopa koja se odnosi na period od godinu dana.
Gotovinska isplata
Isplata gotovog novca na šalteru banke, odnosno podizanje gotovog novca koje vrše klijenti na teret svojih računa koji se vode kod tih banaka.
Grejs period
Period tokom kojeg se ne otplaćuju kamata i glavnica. Ono predstavlja vrijeme između isplate kredita i dospijeća prve rate. Grejs period može da se odnosi na vrijeme od nekoliko mjeseci do nekoliko godina, a uobičajen je kod dugoročnih kredita.

H


Hipoteka
Založno pravo, odnosno terećenje neke nepokretnosti, obično građevinskog zemljišta. Ono pruža mogućnost hipotekarnom povjeriocu u čiju je korist terećenje da pod određenim uslovima izvrši prinudnu naplatu prodajom terećene nepokretnosti i na taj način namiri svoje potraživanje.

I


Izvod iz računa
Obavještenje banke vlasniku računa o promjenama stanja na njegovom računu.

K


Kamata
Naknada u novcu za privremeno pozajmljivanje na korišćenje novčanih sredstava, ili u procentima izražena cijena koju zajmoprimac plaća povjeriocu za privremeno korišćenje ustupljenog novca ili kapitala.
Kamatna stopa
U procentima izražena cijena koja se plaća za korišćenje tuđih sredstava - novca ili kapitala.
Kastodi
Briga, čuvanje i staranje o hartijama od vrijednosti (HOV).
Kastodi klijent
Strano ili domaće, fizičko ili pravno lice koje sa kastodi bankom zaključi ugovor o kastodi poslovima.
Kastodi račun
Zbirni ili vlasnički račun hartija od vrijednosti.
Kolateral
Realno pokriće koje dužnik zalaže kod povjerioca radi obezbjeđenja vraćanja kredita ili ispunjenja neke druge obaveze.
Konverzija zajma
Promjena ugovorenih uslova zajma (kamatne stope, roka i/ili modaliteta otplate) koja se svodi na inicijativu dužnika da izdejstvuje srazmjerno povoljnije uslove otplate.
Korisnik
Osoba ovlašćena za upotrebu elektronske banke od strane fizičkog ili pravnog lica.
Kredit
Određeni novčani iznos koji je njegov davalac na ograničeno vrijeme ustupio na korišćenje tražiocu, pod određenim uslovima.
Kreditna analiza
Analiza koju banka obavlja pri dodjeljivanju kredita zajmotražiocu s ciljem da utvrdi njegovu kreditnu sposobnost i na taj način ustanovi stepen kreditnog rizika.
Kreditna linija
Maksimalan iznos kredita koji banka odobrava klijentu, odnosno maksimalan iznos koji zajmotražioc može povući ako su mu potrebna dodatna novčana sredstva u određenom periodu, pri čemu taj iznos može biti obnovljen.

L


Libor (engl. London Interbank Offered Rate)
Kamatna stopa na kratkoročnom međubankarskom tržištu u Londonu po kojoj banke jedna drugoj nude novac. LIBOR je referentna kamatna stopa za međunarodne banke i služi kao reper pri odobravanju kredita. Određuju je pet glavnih londonskih banaka svakog radnog dana u 11.00h.
Lica povezana sa bankom
Lica povezana sa bankom su: članovi bankarske grupe u kojoj je banka, članovi organa upravljanja banke kao i članovi njihovih porodica, lica sa učešćem u banci.
Lična lozinka
Lična lozinka (PIN kod) je kombinacija znakova koje korisnik sam odredi i time osigurava sigurnost pri upotrebi smart kartice.
Likvidnost banke
Platežna mogućnost banke koja joj omogućava da u svakom trenutku odgovori dospjelim obavezama prema trećim licima po bilo kom osnovu.
Limit
Utvrđivanje gornje granice (maksimalnog iznosa) do kojeg se može koristiti odobreni kredit.
Lombardni kredit
Kratkoročni kredit koji banka daje svom klijentu na osnovu zaloga pokretnih stvari koja se mogu lako prodati, kao što su: hartije od vrijednosti, antikviteti, konosmani, roba itd. Sve stvari korisnik kredita mora predati povjeriocu ili dati ovlašćenje. U slučaju neizmirenja obaveza povjerilac ima pravo na javnu licitaciju kako bi tim putem izmirio svoja potraživanja.

M


Marža
Razlika između dugovnih (pasivnih) I potražnih (aktivnih) kamatnih stopa.
Mjenica
Tipična hartija od vrijednosti po naredbi, izdata u skladu sa zakonima i drugim propisima, kojom izdavalac mjenice (trasant) daje bezuslovan nalog drugom licu ( trasantu) da trećem licu, ili drugom licu (korisniku mjenice), a po njegovoj naredbi u određeno vrijeme i na određeno mjesto, isplati određenu sumu novca.
Model
(broj modela poziva na broj zaduženja) je element koji služi za kontrolisanje poziva na broj.

N


Nerezident
Fizičko ili pravno lice koje se u smislu fiskalnih, deviznih I drugih propisa jedne zemlje smatra strancem.
Neto kamata
Aktivna kamatna stopa koja obuhvata sve dijelove cijene kapitala (kamatu, takse, provizije i troškove).
Netržišne transakcije
Označavaju transakcije sa HOV kao što su poklon, nasleđivanje, zaloga, fiducijarni prenos i druge transakcije u skladu sa zakonom, a koje se ne realizuju na berzi.

O


Obavezna rezerva
Iznosi novca koje poslovne banke, kao procenat depozita po viđenju i oročenih depozita, moraju da izdvoje i drže kod Centralne banke. Iznos obavezne rezerve propisuje I autonomno donosi Centralna banka čime obezbjeđuje kreditnu multiplikaciju, usmjerava i reguliše likvidnost poslovnih banaka.
Okvirni kredit (kreditna linija)
Opšti limit, odnosno visina kredita koja se može koristiti u toku određenog perioda.
Operativni rizik
Predstavlja mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke usljed propusta u radu zaposlenih, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim i drugim sistemima u banci, kao i usljed nepredvidivih eksternih događaja.
Oročena sredstva
Sredstva ustupljena banci na fiksno ugovoren rok. Naknada za polaganje sredstava zavisi od visine uloga i perioda oročenja.
Overdraft krediti
Krediti za firme predstavljaju dozvoljeni minus. Oni predstavljaju mogućnost da pravno lice vrši plaćanja i iznad raspoloživog stanja na svom računu, do određenog limita.

P


P.A. (godišnje)
Dodatak koji se koristi uz podatke o kamatnoj stopi, a označava da navedena kamatna stopa predstavlja godišnju kamatnu stopu.
Paritet
Odnos razmjene jedne valute prema zlatu ili nekoj valuti.
Pasiva banke
Desna strana bankarskog bilansa, na kojoj se iskazuju izvori sredstava banke.
Pasivna kamata
Kamata koju banka plaća klijentima na primljene uloge.
Platni promet
Sva plaćanja u novcu (gotovinska i bezgotovinska) između domaćih lica (pravnih i fizičkih) i između domaćih i stranih lica, koja se vrše radi izmirivanja finansijskih obaveza.
Potraživanje
Pravo jedne strane da od druge strane traži određenu vrijednost, na koju je ta druga strana obavezna shodno određenom pravnom osnovu.
Povjerilac
Fizičko ili pravno lice koje ima pravo potraživanja od drugih fizičkih ili pravnih lica, odnosno koje na osnovu ugovora može da zahtijeva potraživanje.
Poziv na broj
Broj kojim se bliže objašnjava osnova doznačavanja sredstava prilikom plaćanja
Provizija
Naknada koju banka naplaćuje za već izvršene usluge ili one koje će se izvršiti u kreditnom poslu, platnom prometu ili tokom druge aktivnosti za klijenta.

R


Rata
Periodična otplata dijela iznosa glavnice novčanog duga, koja dospijeva u određenim vremenskim intervalima.
Realna kamatna stopa
Nominalna kamatna stopa umanjena za godišnju stopu inflacije, odnosno kamatni prihod koji proizilazi iz uloženog kapitala.
Reeskont
Bankarski posao koji se obavlja onda kada neka banka iz svog portfelja dalje eskontuje instrumente (hartije od vrijednosti) koje je već jednom primila u eskont. Prodaju se obično Centralnoj banci ili banci specijalizovanoj za te poslove.
Referentna kamatna stopa
Kamatna stopa prema čijim promjenama se upravljaju druge kamatne stope (EURIBOR, LIBOR...)
Revolving kredit
Kredit koji se uz pridržavanje određenih uslova može ponovo koristiti za nove poslove, bez ponovnog podnošenja kreditnog zahtjeva.

S


Saldiranje
Izravnjavanje lijeve (dugovne) i desne (potražne) strane računa bilo isplatom razlike ili prenosom razlike na neki drugi račun.
Smart kartica
Sigurnosni instrument sa ugrađenim čipom, na kome se čuva digitalni sertifikat za upotrebu ebank sistema.
Storno
Poništavanje već izvršenog pogrešnog knjiženja, ili ispravka kontra knjiženjem.
Swift
Međunarodna bankarska mreža (eng. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications). Članice mreže razmjenjuju poruke koje se automatski obrađuju, odnosno banka izdaje nalog drugoj banci da zaduži njen račun i odobri račun korisnika plaćanja za iznos naznačen u poruci.

T


Tekući račun
Račun koji banka vodi za svog klijenta. Tekući račun pretpostavlja postojanje ugovora, koji obično sadrži različite dispozitivne klauzule: vrstu poslova koji će se obavljati preko računa, trajanje ugovora, način otkaza, kamatnu stopu, uslove valutiranja Itd.
Test
test desc
Trajni nalog
Nalog klijenta banci kod koje se vodi njegov račun da primaocu plaćanja na teret tog računa u određenim terminima izvršava plaćanja, a kada takva plaćanja ponavljaju u redovnim vremenskim razmacima.
Transakcija
Izvršenje poslovne operacije prenosa novca sa računa na račun.
Tržišna transakcija
Označava rezultat trgovine obavljene na berzi HOV.

U


Ugovor o kreditu
Ugovor između korisnika i davaoca kredita, kao pravni oblik za zasnivanje ugovornog odnosa čiji je predmet privremeno ustupanje određenog iznosa novca koji banka ustupa kao kredit i na osnovu koga svom klijentu odobrava kreditnu liniju.
Ukamačenje
Jednokratno ili najčešće tekuće, periodično plaćanje novčanih iznosa na nominalni iznos duga koje vrši dužnik.
USB token
Sigurnosni instrument sa ugrađenim čipom, na kome se čuva digitalni sertifikat za upotrebu sistema elektronske banke.

V


Valutiranje
Datum odobrenja ili zaduženja na računu. Datum od kojeg klijent može koristiti sredstva i nije identičan sa danom knjiženja.
Vlasnik računa
Fizičko lice koje ima kod banke otvoren račun preko kog posluje.

Z


Zaduženje
Smanjivanje sredstava na računu knjiženjem na teret tog računa.
Zatezna kamata
Kamata koju dužnik mora da plati povjeriocu na osnovu zakona ili dogovora, u slučaju da novčani dug ne otplati blagovremeno.

Ž


Žiro račun
Račun priliva i odliva novčane imovine, odnosno žiralnog novca vlasnika računa.